The Park Bench Album - Shaumbra
Barack Obama & Angela Merkel - G7-Summit Elmau (Bavaria) June 2015

Barack Obama & Angela Merkel - G7-Summit Elmau (Bavaria) June 2015